Algemene voorwaarden webshop ParfumDeo.nl
Algemene voorwaarden van ParfumDeo.nl, gevestigd te Koudum
Versie geldig vanaf 20 september 2013

Artikel 1. Algemeen
1.1 Onder 'ParfumDeo.nl' wordt in deze algemene verkoopvoorwaarden de webwinkel ParfumDeo.nl verstaan.
1.2 Deze voorwaarden maken deel uit van alle aanbiedingen van en overeenkomsten met ParfumDeo.nl voor zover daarvan niet uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.
1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door ParfumDeo.nl erkend.
1.4 In het geval de voorwaarden en een overeenkomst onderling tegenstrijdige clausules zouden bevatten, prevaleert de overeenkomst.
1.5 Indien enig onderdeel van de voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen partijen gebonden zijn zich in te spannen om in goed overleg een vervangend beding vast te stellen dat geldig is en de oorspronkelijke bedoelingen van partijen zo veel als mogelijk benadert.

Artikel 2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten
2.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld door ParfumDeo.nl.
2.2 Overeenkomsten tot levering van zaken en/of diensten binden ParfumDeo.nl eerst na schriftelijke bevestiging. Feitelijke uitvoering door ParfumDeo.nl of een door ParfumDeo.nl verzonden factuur staat gelijk aan een schriftelijke bevestiging van het aanbod.
2.3 Indien niet binnen veertien dagen de juistheid van de inhoud van deze schriftelijke bevestiging wordt betwist, zijn ParfumDeo.nl en afnemer hieraan gebonden.
2.4 Aanbiedingen van ParfumDeo.nl gelden niet automatisch voor nabestellingen.
2.5 ParfumDeo.nl kan niet aan haar aanbieding of overeenkomst worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
2.6 ParfumDeo.nl is niet verantwoordelijk voor druk- en/of zetfouten waardoor sprake zou kunnen zijn van verkeerde informatie.
2.7 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

Artikel 3. Prijzen/Prijsverhoging
3.1 Alle prijzen zijn in euro’s uitgedrukt en inclusief omzetbelasting (BTW).
3.2 ParfumDeo.nl garandeert dat prijsverhogingen na de totstandkoming van de overeenkomst niet zullen plaatsvinden, tenzij de prijsverhoging het gevolg is van wettelijke regelingen en/of bepalingen.

Artikel 4. Aflevering
4.1 Indien zaken uit voorraad leverbaar zijn, worden deze direct na bestelling verzonden. Voor het verzenden van bestelde zaken brengt ParfumDeo.nl verzendkosten in rekening. De levering van bestelde zaken vindt plaats op het bij ParfumDeo.nl bekende afleveradres, niet zijnde van tijdelijke aard en afgegeven aan de natuurlijke persoon die zich op het afleveradres bevindt.
4.2 Indien de afnemer de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de artikelen worden opgeslagen voor rekening en risico van de afnemer.
4.3 Aan de leveringsplicht van ParfumDeo.nl zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door ParfumDeo.nl geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering, behoudens tegenbewijs. Het bewijs van aflevering kan bestaan uit bijvoorbeeld een handtekening van ontvangst, GPS informatie, neerzettoestemming of leveringsbewijs bij derden.
4.4 Indien de vervoerder op het opgegeven afleveradres niemand aantreft, heeft de vervoerder het recht om de bestelde zaken bij de buren af te leveren. Mocht de afnemer hier niet mee akkoord gaan, dan heeft deze de mogelijkheid om dit van te voren bij ParfumDeo.nl aan te geven zodat het naar alle waarschijnlijkheid niet bij buren wordt afgeleverd. ParfumDeo.nl kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden mocht dit alsnog gebeuren.
4.5 Aflevering van de bestelde zaken op een accomodatie, zoals een vakantiepark, een camping of hotel, is geheel op eigen risicio van de afnemer. Verzending van de bestelde zaken naar zogenaamde Mypup stores is ook geheel op eigen risico van de afnemer.
4.6 Indien de vervoerder de bestelde zaken om wat voor reden niet kan afleveren, zullen deze naar een afhaalpunt worden overgebracht, de afnemer heeft vervolgens zeven dagen de tijd om de bestelde zaken af te halen. Na deze zeven dagen zullen de bestelde zaken door de vervoerder retour worden gestuurd. De kosten van retourvracht en opslagkosten, alsmede het risico van beschadiging of teloorgang komen geheel voor rekening van de afnemer.  
4.7 Ingeval van weigering van de aangeboden zaken komen retourvracht en opslagkosten, alsmede het risico van beschadiging of teloorgang van de geweigerde zaken geheel voor rekening van de afnemer, tenzij de afnemer op goede gronden het recht op ontbinding van de koop of de vervanging van de zaak inroept.

Artikel 5. Levertijd
5.1 ParfumDeo.nl probeert te allen tijde de bestelde goederen binnen zeven werkdagen te leveren, mocht dit niet lukken dan zullen wij dit aan de afnemer melden. Levering kan alleen geschieden als alle benodigde gegevens juist en volledig zijn ingevuld.
5.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal ParfumDeo.nl (opdrachtnemer) bestellingen binnen dertig dagen proberen af te handelen. Indien dit niet mogelijk is, om wat voor reden dan ook, ontvangt de consument (opdrachtgever) binnen één maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

Artikel 6. Ontbinding
6.1 Onverminderd de rechten van ParfumDeo.nl op basis van de wet is ParfumDeo.nl gerechtigd door middel van een daartoe strekkende schriftelijke verklaring aan de afnemer de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten of te ontbinden met het recht op schadevergoeding jegens de afnemer indien na het sluiten van de overeenkomst aan ParfumDeo.nl omstandigheden ter kennis komen die ParfumDeo.nl goede grond geven te vrezen dat de afnemer niet aan zijn verplichtingen zal voldoen of indien ParfumDeo.nl bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid blijft uit of is onvoldoende (ondanks sommatie) alsmede in geval van faillissement van de afnemer, een eigen aanvraag tot faillissement door de afnemer, surseance van betaling, liquidatie of een besluit daartoe, gehele of gedeeltelijke overdracht van het bedrijf van de afnemer of inbeslagname van enig deel van zijn vermogen.
6.2 Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materialen waarvan ParfumDeo.nl zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving ervan in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is ParfumDeo.nl bevoegd de overeenkomst te ontbinden.
6.3 De afnemer heeft het recht om bij geleverde zaken op grond van een bestelling bij ParfumDeo.nl, indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig artikel 7:5 BW, binnen een periode van veertien dagen zonder opgave van reden de overeenkomst te ontbinden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan ParfumDeo.nl heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van veertien dagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij ParfumDeo.nl, door bijvoorbeeld het modelformulier herroeping te gebruiken. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn terug gestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuw staat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Bij parfums en geschenksets geldt dat deze alleen ongeopend retour gezonden kunnen worden. Intieme producten en producten in de rubriek gezondheid kunnen niet retour gezonden worden. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, bevestigt ParfumDeo.nl na ontvangst en controle van de terugontvangen zaken de ontbinding van de koop per omgaande en draagt zorg dat binnen veertien dagen na goede ontvangst van de complete retourzending, het volledige aankoopbedrag aan de afnemer kosteloos wordt terugbetaald.
6.4 Indien de consumentenorder nog voor ontvangst om wat voor reden ook door de afnemer wordt geannuleerd zal hiervoor vier euro aan administratiekosten per bestelling worden gerekend. Dit is niet van toepassing als ParfumDeo.nl de order niet compleet kan uitleveren of als de order lang (langer dan tien dagen) op zich laat wachten i.v.m. niet voorradig.
6.5 Voor bedrijven en/of instellingen is het niet mogelijk om een geplaatste order te wijzigen, te annuleren of retour te sturen.

Artikel 7. Overmacht
7.1 Onder overmacht wordt verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle omstandigheden, waarop ParfumDeo.nl geen invloed heeft en die de levering van zaken belemmeren of onmogelijk maken daaronder begrepen doch niet beperkt tot werkstaking bij ParfumDeo.nl en/of toeleveranciers, storingen in het Internet of WAP, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie.
7.2 Een beroep op overmacht kan ook gedaan worden indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat ParfumDeo.nl de verbintenis had moeten nakomen.
7.3 Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichting door ParfumDeo.nl niet mogelijk is langer duurt dan twee weken zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
7.4 Indien ParfumDeo.nl bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 8. Garantie
8.1 ParfumDeo.nl biedt geen uitgebreidere garantie op geleverde zaken dan de garantie(-voorwaarden) van de fabrikant van deze zaken, zonder evenwel de rechten van de afnemer voortvloeiend uit dwingendrechtelijke wetsbepalingen aan te tasten.
8.2 ParfumDeo.nl is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.
8.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan ParfumDeo.nl) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk of telefonisch te melden aan ParfumDeo.nl. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 1 maand na levering aan ParfumDeo.nl schriftelijk of telefonisch worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuw staat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
8.4 Indien klachten van de afnemer door ParfumDeo.nl gegrond worden bevonden, zal ParfumDeo.nl naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van ParfumDeo.nl en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van ParfumDeo.nl) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van ParfumDeo.nl gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van ParfumDeo.nl voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

Artikel 9. Betaling
9.1 Tenzij anders is overeengekomen, dient de betaling middels een Ideal-transactie plaats te vinden. De kosten van de Ideal-transactie worden doorberekend aan de afnemer.
9.2 Contante betaling of betaling in termijnen is binnen de webwinkel van ParfumDeo.nl niet mogelijk.

Artikel 10. Privacy
10.1 ParfumDeo.nl respecteert de privacy van de online bezoekers aan haar website en is de enige eigenaar van de informatie die via deze website wordt verkregen, tenzij anders aangegeven. Deze informatie wordt door ParfumDeo.nl niet verkocht, gedeeld of verhuurd aan derden op een andere wijze dan als vermeld in deze privacyverklaring.
10.2 Informatie waaruit de identiteit van een online bezoeker aan de website van ParfumDeo.nl kan worden afgeleid, wordt vrijwillig door de bezoeker verstrekt. Deze informatie kan binnen ParfumDeo.nl worden gebruikt met als doel de bezoeken aan onze websites zo eenvoudig en plezierig mogelijk te maken. Daarnaast zal deze informatie mogelijk worden gebruikt voor analyse en het verschaffen van informatie over het productportfolio van ParfumDeo.nl. De afnemer geeft hier uitdrukkelijk toestemming voor. ParfumDeo.nl is gerechtigd informatie over een bezoeker in bijzondere gevallen openbaar te maken, wanneer er reden is aan te nemen dat het openbaar maken van die informatie nodig is ter identificatie van, in contact te komen met of een proces aan te spannen tegen iemand die al dan niet opzettelijk de rechten of de eigendom van ParfumDeo.nl, andere gebruikers van haar website of anderen die daarvan schade kunnen ondervinden, benadeelt of daaraan schade toebrengt. ParfumDeo.nl is gerechtigd informatie over gebruikers vrij te geven wanneer wij te goeder trouw van mening zijn dat de wet dit vereist.
10.3 ParfumDeo.nl verzamelt niet-persoonlijke informatie over onze online-bezoekers teneinde het totaal aantal bezoekers van de website te kunnen vaststellen, alsmede het gebruikte type Internetbrowser en besturingssysteem. Persoonsgegevens kunnen op verzoek van de online bezoeker worden verwijderd voor zover dit voor ParfumDeo.nl geen onevenredige inspanning of kosten vergt.
10.4 ParfumDeo.nl maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

Artikel 11. Intellectuele eigendomsrechten
11.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, berusten de volledige auteursrechten en alle overige rechten van intellectuele en industriele eigendom met betrekking tot de door ParfumDeo.nl geleverde zaken of diensten, zoals merkrechten, modelrechten, octrooirechten, sui generis databankrechten, etc., uitsluitend bij ParfumDeo.nl en/of haar leveranciers.
11.2 Partijen verbinden zich om voldoende maatregelen te treffen om geheimhouding te verzekeren met betrekking tot elkaars gegevens van vertrouwelijke aard waarvan zij bij de uitvoering van de overeenkomst kennis nemen.

Artikel 12. Toepasselijk recht
Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van ParfumDeo.nl is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 13. Geschillen
13.1 De afnemer kan voor vragen en/of klachten bellen naar ParfumDeo.nl op het nummer 06-24631771, bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 09:30 - 18:00 uur. Klachten worden doorgaans binnen drie werkdagen behandeld. Indien dit om enige reden niet mogelijk is wordt de afnemer op de hoogte gesteld van de vertragingsduur.
13.2 Ook heeft de afnemer de mogelijkheid om een geschil voor te leggen aan een daartoe bevoegde rechter.